Nikolas Patrick McClellan Sorensen

March 14, 2005 - January 28, 2024
Nikolas Patrick McClellan Sorensen

Memorial Gifts & Donations
Nikolas Patrick McClellan Sorensen, beloved son, brother, grandson, and friend, passed away on January 28, 2024, at the age of 18 doing what he loved. Born in Poprad, Slovakia on March 14, 2005, Nikolas brought boundless joy and inspiration to all who knew him. His vibrant spirit and unwavering determination left an indelible mark on the lives he touched.

Nikolas was a young man full of passion and ambition. He was completely bilingual (English and Slovak) and his interests spanned far and wide, from the intensity of motorcycling and lacrosse to the finesse of golf, and everything in between. Whether it was scoring goals in the hockey rink, kicking a soccer ball with precision, or diving into the pool with grace, Nikolas thrived in every sporting endeavor he pursued. His dedication and skill served as a shining example to his peers and teammates.

As he pursued his education, Nikolas attended North Brunswick High School and Brunswick Community College, where he graduated from high school with a heart full of promise and a thirst for knowledge. Currently, he was attending Cape Fear Community College hoping to become an astro-engineer, eager to broaden his horizons (as well as humankind’s) and make a difference in the world.

Nikolas leaves behind a loving family and countless cherished memories. He is survived by his devoted father, Benjamin Bryant McClellan Sorensen, and his nurturing mother, Emilia Pavlikova Sorensen. His brother, Adam Jan McClellan Sorensen, shared in his adventures and was his steadfast companion throughout life’s journey. Nikolas also leaves behind his paternal grandparents, David Francis Sorensen and Margo Elaine McClellan Sorensen, as well as his maternal grandparents, Jan Pavlik and Emilia Pavlikova, his aunt Jay and his godmother and aunt, Silvia.

To honor Nikolas’ memory and celebrate his remarkable life, a service will be held at 3:30 pm on Sunday, February 4, 2024, at the Wilmington Funeral Chapel. Friends, family, and all whose lives were touched by Nikolas are invited to come together, share stories, and find solace in one another’s embrace during this difficult time.

CLICK HERE to view the Live-stream

Though our hearts ache with grief, let us remember Nikolas as the young man who embraced life’s challenges fearlessly and inspired those around him with his contagious enthusiasm. Let us honor his legacy by striving for greatness in our own lives, just as he did every day.

Rest in peace, dear Nikolas. Your spirit will forever live on in our hearts.

Share memories and condolences by visiting the “Tribute Wall”.

Wilmington Funeral & Cremation 1535 S. 41st Street, Wilmington, NC 28403 910-791-9099

Po slovensky:
Nikolas Patrick McClellan Sorensen, milovaný syn, brat, vnuk, a priateľ, zomrel 28. januára 2024 vo veku 18 rokov pri tom, čo miloval. Nikolas sa narodil 14. marca 2005 v Poprade na Slovensku a všetkým, ktorí ho poznali, prinášal bezhraničnú radosť a inšpiráciu. Jeho živý duch a neochvejné odhodlanie zanechali nezmazateľnú stopu v životoch, ktorých sa dotkol.

Nikolas bol mladý muž plný vášne a ambícií. Bol úplne dvojjazyčný (anglicky a slovensky) a jeho záujmy siahali široko-ďaleko, od intenzívnej jazdy na motorke a lakrosu až po jemnosť golfu a všetko medzi tým. Či už išlo o strieľanie gólov na hokejovom ihrisku, presné kopanie do futbalovej lopty alebo ladné skoky do bazéna, Nikolasovi sa darilo v každom športovom úsilí, ktorému sa venoval. Jeho odhodlanie a zručnosti slúžili ako žiarivý príklad pre jeho rovesníkov a spoluhráčov.
Nikolas pokračoval vo vzdelávaní, navštevoval strednú školu North Brunswick High School a Brunswick Community College a strednú školu ukončil so srdcom plným sľubov a túžby po vedomostiach. V súčasnosti navštevoval Cape Fear Community College v nádeji, že sa stane astroinžinierom, a túžil rozšíriť svoje obzory (ako aj obzory ľudstva) a zmeniť svet k lepšiemu.

Nikolas po sebe zanecháva milujúcu rodinu a nespočetné množstvo cenných spomienok, svojho oddaného otca Benjamína Bryanta McClellena Sorensena a starostlivú matku Emíliu Pavlíkovú Sorensenovú. Jeho brat Adam Jan McClellan Sorensen sa s ním podieľal na jeho dobrodružstvách a bol jeho vytrvalým spoločníkom na celej ceste životom. Nikolas po sebe zanecháva aj starých rodičov z otcovej strany, Davida Francisa Sorensena a Margo Elaine McClellan Sorensenovú, ako aj starých rodičov z matkinej strany, Jana Pavlíka a Emíliu Pavlíkovú, jeho tetu Jay a tiež tetu a krstnú, Silviú.

Na uctenie Nikolasovej pamiatky a oslavu jeho pozoruhodného života sa v nedeľu 4. februára 2024 o 15.30 h v pohrebnej kaplnke vo Wilmingtone uskutoční bohoslužba. Priateľov, rodinu a všetkých, ktorých životov sa Nikolas dotkol, pozývame, aby sa stretli, podelili sa o svoje príbehy a našli útechu vo vzájomnom objatí v tomto ťažkom období.
Aj keď nás srdce bolí od smútku, pamätajme si Nikolasa ako mladého muža, ktorý nebojácne prijímal životné výzvy a inšpiroval ľudí okolo seba svojím nákazlivým nadšením. Uctievajme si jeho odkaz tým, že sa budeme snažiť o veľkosť vo svojom živote, tak ako to robil on každý deň.
Odpočívaj v pokoji, drahý Nikolas. Tvoj duch bude navždy žiť v našich srdciach.
Purchase Flowers

Tribute Wall

Please feel free to sign the guestbook or share a memoryYour email address will not be published. Required fields are marked *


 • February 09, 2024
  Justin Ovaska says:
  Sending condolences to Ben and Emilia Sorenson. Try to cherish the good memories.

 • February 05, 2024
  Autumn Swindell says:
  Nick, I hope your still dancing around up there and i hope your still doing the things you enjoyed doing down here. My heart is so broken and it aches so terribly bad💔. You were so funny and always had a smile on your face. The main thing that has bothered me though is that when i was in the hospital in October, you texted me and asked if i was going to be okay. Now i can’t ask the same because you’re not here. You loved riding that bike. I was so proud of everything you accomplished. I miss coming to bug you at work. It doesn’t feel real. I won’t ever forget you Nick your story will standout and you will never be forgotten ! I miss you so much 💔🕊️

 • February 05, 2024
  Anne Millbrooke says:
  I send my sympathy to you and yours - to his family and friends. I mourn the loss of one with so much to give to the world, to contribute to a better world.

 • February 05, 2024
  Paul Kostyak says:
  I did not know Nikolas. But I have cried gallon of tears over this. Your family will be in my thoughts forever.

 • February 04, 2024
  Ivana says:
  Niki was an extraordinary young man; wish I could have learned more from him, spent more time, have more fun with him... miss you so much! Wherever you are, keep an eye on us. ;) You'll be in our hearts forever! Love you❤️